Toshkentda ob-havo:

sunny

7°C dan 10°C gacha

Valyuta kursi:

USD 375.05

RUB 103.67

EUR 12194.44

UZ RU

Ўрта тиббий ходимларни аттестациядан ўтказишучун саволлар

1. Даволаш физиотерапияси (терренкур, Нордик юриш ва бошкалар) хақида маълумот беринг? 2. Анафилактик шок ҳолатига олиб келувчи омиллар ва уларни бартараф этиш чора - тадбирлари, тез тиббий ёрдам кўрсатишни амалда кўрсатинг? 3. Замонавий физиотерапия аппаратлари билан даволашда кўрсатма ва монеъликлар. 4. Қон босимини ўлчаш техникасини кўрсатинг? 5. Бальнеология нима? Сув муолажалари турлари ва бажариш техникаси 6. Тюбаж нима, бажариш техникаси 7. Физиотерапевтик муолажалар вақтида юзага келган ножўя таъсирларни бартараф килишни айтиб беринг? 8. Хоналарда жорий ва умумий тозалаш ишларини олиб бориш тартиби. 9. Иссиқлик билан даволаш усулларига нималар киради? 10. Гипертоник кризда биринчи ёрдам. 11. Пульсни аниқлаш усули ва меъёрий кўрсаткичлари? 12. Дори-дармонларни ҳисоб-китоб қилиш тартиби тўғрисида гапириб беринг. 13. Техника хавфсизлиги қоидалари тўғрисида гапириб беринг. 14. Ит тишлаганда биринчи ёрдам. 15. Анафилактик шок ва биринчи тиббий ёрдам? 16. Балчиқ қандай усулларда қўйилади? 17. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг қайси буйруқлари асосида иш олиб борасиз? 18. Электрофорез қандай усулларда қўйилади? 19. ОИТС нима, профилактикаси. 20. Физиотерапевтик муолажаларда ток урганда биринчи ёрдам. 21. Асептика ва антисептика нима? 22. Юқори ва паст частотали токлар билан даволашда қўлланиладиган аппаратларни санаб беринг. 23. Инъекция турлари ва асоратлари тўғрисда гапириб беринг. 24. Гипергликемик кома билан гипогликемик команинг фарқи ва биринчи ёрдам 25. Ўта хавфли юқумли касалликларга нималар киради? 26. Тюбаж нима, бажариш техникаси. 27. Санатор-курорт даволашнинг қандай турлари мавжуд? 28. Педикулёз нима ва унинг профилактикаси 29. Шокнинг қандай турларини биласиз ва унинг комадан фарқи? 30. Санатор-курорт даволашга моънеликлар? 31. Дезинфекция ўтказиш усуллари. 32. Қандли диабет ва буйрак касалликларида нечанчи пархез столлари буюрилади. 33. Бронхиал астма хуружида биринчи ёрдам кўрсатинг? 34. Парҳез столлари ҳақида гапириб беринг. 35. Фитотерапия ҳақида нималарни биласиз? 36. Физиотерапевтик муолажаларни ўтказишга кўрсатма ва қарши кўрсатмаларни айтинг 37. Вирусли гепатит турлари ва юқиш йўллари. 38. Эпилепсия ва биринчи тиббий ёрдам. 39. Қабулхонада дам олувчини қабул қилиш тартиби. 40. Аллергик ҳолатлар ва биринчи тиббий ёрдам. 41. Антисептика ҳақида тушунча. 42. Антисептика ва унинг турлари. 43. Шахсий химоя воситаларидан фойдаланиш ва унинг аҳамияти. 44. Витаминлар қандай гуруҳларга бўлинади . 45. Диетотерапия нима. 46. Хамширалик жараёни хакида нималарни биласиз? 47. Фитовоситаларни инсон организмига шифобахш таъсири нимада? 48. Санаторий шароитида гипертония касаллиги билан огриган беморларни реабилитацияси ва уларни парваришлаш. 49. Сурункали гастрит, яра касалликлари билан касалланган беморларни санаторий шароитида парвариш килишни айтиб беринг? 50. Жигар ва ўт йўллари билан касалланган беморларни санаторий шароитида парвариш қилишни айтиб беринг? 51. Жарохат деб нимага айтилади. Жарохатланиш турларини гапириб беринг? 52. Аллергик касалликларга мойил бўлган дам олувчилар учун санаторий шароитида кайси даволаш физкультурасини, қайси усулларини тавсия қиласиз? 53. Антибиотикларни юборишда синама қўйишнинг аҳамиятини тушунтиринг? 54. Санаторийда дам олаётган пациентга соғлом турмуш тарзи таркибий қисмларини кандай тушунтирасиз? 55. Биологик суюқликлар шикастланмаган терига сачраб кетганда нима қилиш керак? 56. ОИТС профилактикаси. 57. Ўлатга қарши ҳимоя кийимининг нечта тури мавжуд? 58. Изолятор нима? 59. Иқлим омилларини қандай касалликларида қўлланилади? 60. Электромагнит майдонлари ёрдамида даволаш тўғрисида маълумот беринг.

Лаборантлар учун саволлар

1. Парентерал йўл орқали юқадиган касалликлар. 2. Қоннинг клиник кўрсаткичларини айтинг? 3. Қоннинг шакилли элементлари нима ва уларнинг вазифаси? 4. Клиник лаборатория хонасига қўйиладиган талаблар нималардан иборат? 5. Лабораториядаги шахсий гигиенага оид тавсиялар нималардан иборат? 6. Нечипоренко усулида сийдик тахлилида нималар аниқланади? 7. Қоннинг биохимик кўрсаткичлари нималар? 8. Лейкоз қандай касаллик? 9. Жигарнинг вазифаси нимадан иборат? 10. Хоналарда жорий ва умумий тозалаш ишларини олиб бориш тартиби 11. Қўл ювиш техникаси тўғрисида гапириб беринг 12. Микроскоп қандай қисмлардан тузилган? 13. Микроскоп қандай қисмлардан тузилган? 14. Сийдикнинг биохимик кўрсаткичрлари хакида гапиринг? 15. Ошкозон ости безининг вазифаси нимадан иборат? 16. Катталарда умумий қон ва сийдик анализларининг нормалари тўғрисида гапириб беринг? 17. Лабораториядаги шахсий гигиенага ва химоя воситалари нималардан иборат? 18. Соғлом турмуш тарзи тўғрисида нималарни биласиз? 19. ОИТС нима, профилактикаси? 20. Анемия нима ва анемияда қондаги қайси кўрсаткичлар ўзгаради? 21. Вирусли гепатит турлари, юқиш йўллари, профилактикаси? 22. ЮҚон кетиш турлари, биринчи ёрдам?

Аттестациядани ўтиш учун тест саволлари

1. Сaлoмaтлик - нимa? - Инсoннинг жисмoний, рухий, ижтимoий жихaтдaн oсoйиштaлиги ҳoлaтидир; - Кaсaлликлaр, шикaстлaниш вa бoшқa патoлoгик ҳoлaтлaр нaтижaсидa бузилгaн фaoлиятни тиклaш жaрaёни - Сaлoмaтлик хaкидaги тaълимoт бўлиб,сoгликни сaклaш, мустaxкaмлaш йўллaрини ўргaнaди. - Кaсaлликни йўқлиги 2. Гипогликемик команинг сабаби нима? - Адреналинни юбориш - Пархезни бузиш - Инсуллинни кўп юбориш - Оч коринга тўйибовкатланиш - Инсуллинни кам юбориш 3. Қўлларни антисептик восита билан зарарсизлантириш қанча вақт давомида олиб борилади? - 15-20 секунд - 50-100 секунд - 40-60 секунд - 10-15 секунд 4.Тиббий реабилитация деганда нима тушунилади? - Патологик ўзгаришларни хирургик коррекция килиш; - Инфекция учокларини санация килиш, патологик ўзгаришларни хирургик коррекция килиш; - Ногиронларни мехнат кобилиятини тиклаш беморларни эрта ижтимоий мехнатга кайтариш; - Медикаментоз терапия, физиотерапия, ДЖБТ, даволовчи диета, сурункали инфекция учокларини санация килиш; 5. Деонтология тушунчаси қандай маънони билдиради? - ҳамширани ахлоқ-одоби, юриш-туриши, муомаласи тушунилади - беморни касалхонага ва унинг шароитларига мослашгунча бўлган руҳий кечинмалар йиғиндиси - тиббиёт ҳодимларининг хатти-харакатлари ва муносабатларидаги нуқсонлар натижасида келиб чиқадиган беморлардаги холат - берилган вазифаларни бажариши 6. СОVID -19 инфекциясида ПЗР усулида текширилади - шиллиқ, балғам, қон - нажас, қон, пешоб - шиллиқ, орқамия суюқлиги, нажас - балғам, кўз ёши, соч толаси 7. Массаж қандай восита бўлиб хизмат қилади? - Соғлиқни мустаҳкамлашда; - Тетиклик, яхши кайфият, куч-қувват бағишлашда, сиҳат-саломатликни мустаҳкамлашда; - Куч-қувватни тиклашда; - Тетиклик, яхши кайфият, сиҳат-саломатликни тиклаш ва умрни узайтиришда; 8. Кома ҳолатидаги беморни аниқланг ? - Оғир холат бўлиб, беморнинг эс-хуши йўқ, рефлекслар бўлмайди - Беморнинг хуши жойида, лекин тормозланган бўлади - Беморнинг хуши жойида, лекин юрак фаоляти бузилган - Беморнинг хуши жойида бўлиб, нафас фаоляти бузилган бўлади 9. Коронавирус касаллигининг илк белгилари қандай намоён бўлади? - тана ҳароратининг кўтарилиши, қуруқ йўтал, нафас олишнинг қийинлашиши. - тана ҳароратининг кўтарилиши, қусиш, ич кетиши. - бемор қўзғалувчан, қон босими ошган, пульс 120 тадан кўп. - бемор атрофга лоқайд. 10. Катталарда артериал босимнинг нормаси: - Систола100-120 мм\сим\уст диастола 60-80 мм\сим\уст - Систола 80-90 мм\сим\уст диастола 60-70 мм\сим\уст - Систола 90-130 мм\сим\уст диастола 70-80 мм\сим\уст - Систола 110-139 мм\сим\уст диастола 60-89 мм\сим\уст - Систола 120-150 мм\сим\уст диастола 70-90 мм\сим\уст 11. Мускул орасига инъекция қилинганда касалхона ичи инфекцияси ҳосил қилиши мумкин: - Невралгия - Гематома - Абсцесс - Некроз - Инфильтрация 12. СОVID -19 инфекциянинг асоратлари - яққол интоксикация, ўпкашиши - авж олувчи ўткир нафас етишмовчилиги - қонбосиминингошиши, оёқларда оғриқ - гипергликемикхолат, буйрак етишмовчилиги - Қон босимининг тушиши 13. ОИВ инфекциясининг қўзғатувчиси нима? - Рабдовирус - ДНКга эга вирус - Аденовирус - РНКга эга бўлган ретровирус 14.Физиотерапия ҳамширасининг ўлчов бирликлари ва нормативлари тўғрисидаги буйруқ? - №128 (31.10.2002) - №228 (22.05.1995) - №80 (28.03.2012) 15. COVID-19 билан оғриган беморларнигоспитализация қилишга кўрсатма. - Оғир клиник сиптомлар билан - Лабаратор текшируви билан - Беморнинг хохишига кура - Шубха остидаги барча беморлар 16. Юрак кон-томир системаси нималардан ташкил топган? - Лимфа системаси (лимфа капиллярлари, лимфа томирлари ва лимфа тугунлари, йирик лимфа йўллари – кўкрак йўли, ўнг лимфа йўли); - Кон-томир системаси, лимфа системаси, иммун системаси; - Иммун системаси (суяк кўмиги, айрисимон без – тимус, лимфа тугунлари, хазм канали бўйлаб жойлашган лимфоид тўқималар, ютқин, тил, танглай, най муртаклари, талоқ); - Кон-томир системаси (юрак, артерия ва вена, капиллярлар); 17. SARS-CoV-2 нинг юқиш йўллари: - гемоконтакт ва вертикал - трансмиссив, вертикал ва фекал-орал - ҳаво-томчи, мулоқот - фекал-орал ва гемоконтакт 18. Лaборaтoр тeкширувлaргa нимaлaр кирaди? - Пeркуссия, пaльпaция, aускультaция - Oбъeктив, субъeктив тeкширув - Бeмoр билaн суҳбaт - УЗИ, ЭКГ - Сийдик, қoн 19. Эпидемия нима? - Мазкур жойда касалликнинг сакланиши - Касалликнинг сув оркали таркалиши - Касалликнинг асоратлари - Касалликнинг анчагина кўпайиши - Касалликнинг бошланиши 20. COVID19 да тиббиёт ходими қўлқопни қанча вақт оралиғида алмаштиришлари лозим - ифлослангандан кейин - навбатчилик охирида - алмаштирмайдилар - ҳар сафар янги беморни қабул қилишда 21. Ҳамширанинг мажбуриятлари нималардан иборат? - Шифокор кўрсатмаси бўйича иш олиб бориш - Бемор муаммоларини ҳисобга олган ҳолда парвариш қилиш - Ўзиҳохлаганусулдаишолиббориш - Шифокор кўрсатмасини ҳисобга олиб, ўзи ҳохлаган усулда парвариш қилиш - Дори воситаларини ишлаб чиқариш 22. Коронавирус касаллигини қўзғатувчисини кўрсатинг: - Паразит - Бактерия - Замбуруг - Вирус 23. Эхтиёж-бу нимa? - Инсoн физиoлoгик вa псиxoлoгик тaнқисликни ҳис қилa oлиш. - Нaфaс oлиш, oвкaтлaниш, уйқу, дaм oлиш, ҳaрaкaт қилиш, физиoлoгик aжрaлмaлaрни aжрaтиш, тaнa ҳaрoрaтини нoрмaдa сaқлaб туриш вa бoшқaлaр - Кийимини мустaқил кия oлиши - Oргaнизмнинг ўсиши вa улғaйишигa мoслaшиши. - Тўғри овқатланиш 24. COVID19 инфекциясиниг оғир даражаси белгилари: - Тана ҳарорати 5 кундан кўп 380Сдан юқори - Нафас олишнинг қийинлашиши,нафас олиш сони 24 тадан кўп - Пульс 100 тадан кўпp Г.Барча жавоблар тўғри. 25. Aнтрoпoметрия тaркибини кўрсaтинг? - Тaнa вaзни, бўй узунлиги, A|Б - A|Б, пульс, тaнa хaрoрaти, мускул кучи. - Тaнa хaрoрaти, бoй узунлиги, тaнa вaзни, A|Б. - Бўй узунлиги, тaнa вaзни, ўпкaнинг хaётий тириклик сигими, мускул кучи - Бўй узунлиги, тaнa вaзни, A|Б, пульс, тaнa ҳaрoрaти 26. Коронавирусдан сакланишнинг энг қулай усули.. - Қўлни ювиш - Тирик вакцина - Ўлик вакцина - Интерферон 27. ОИВ инфекцияси қандай йўллар билан юқади? - Парентерал, сув орқали, чивин чаққанда - Қўл билан саломлашганда, парентал, жинсий - Жинсий, парентерал, онадан болага - Онадан болага, хаво орқали, жинсий 28. Қўлларни нима сабабдан антисептик восита билан зарарсизлантирилади? - Ифлосланмаган қўлларда микроорганизмларни миқдорини хавфсиз даражага тушириш мақсадида - Ифлосланган қўлларда микроорганизмларни миқдорини хавфсиз даражага тушириш мақсадида - Микроорганизмларни қўлдан ювиш мақсадида - Барчаси тўғри 29. Гиперглекемик- диабет комасида қон тахлилида нима аниқланади? - Лейкоцитоз - Y-хужайралар - Кетон таначалари - Қанд миқдорининг ошиб кетиши 30. Массажнинг организмга таъсир этиш жараёнида кандай факторлар ётади? - Нерв-рефлектор, гуморал (греч. “Humor” – суюклик), механик; - Суюклик, механик, рефлектор; - Тормозланиш, гуморал (суюклик), механик; - Нерв-рефлектор, механик, кимёвий моддаларнинг ажралиши; 31. Дори моддаларини юбориш учун тери ости сохаси хисобланади: - Елка-билак сохасининг ички юзаси - Елканинг ташки юзаси - Сон сохаси - Думба сохаси - Киндик атрофи сохаси 32. Ошкозон ярасидан кон кетаётганлигини билдирувчи симптом? - Оч пушти рангда кайт килиш - Кофе куйкасисимон кайт килиш - Шиллик,йирингли кайт килиш - Кабзият - Кўнгил айниш 33. Дeoнтoлoгия тушунчaси кaндaй мaънoни билдирaди? - Бeмoрни кaсaлxoнaгa вa унинг шaрoитлaригa мoслaшгунчa бўлгaн рухий кeчинмaлaр йигиндиси - Тиббиёт хoдимлaрининг xaтти-xaрaкaтлaри вa мунoсaбaтлaридaги нуксoнлaр нaтижaсидa кeлиб чикaдигaн бeмoрлaрдaги xoлaт - Хaмширaни axлoк-oдoби, юриш-туриши, муoмaлaси тушунилaди - Бeрилгaн вaзифaлaрни бaжaриши - Беморларни тўгри парвариш килиш 34. Пульсни ўлчaш учун қулaй бўлгaн aртeрияни кўрсaтинг. - Елкa aртeрияси - Сoн aртeрияси - Чaккa aртeрияси - Билaк aртeрияси - Уйку артерияси 35. Нафас олиш аъзолари касалликларида текшириш усулларидан бирини кўрсатинг: - Билирубинга кон олиш - Қондаги холестеринни аниклаш - Ўканинг тириклик сигимини аниклаш - ЭКГ - Термометрия 36. Брадикардия бу- - Ипсимон пульс - Пульснинг минутига 70 марта уриши - Пульснинг минутига 60 мартадан кам уриши - Пульснинг минутига 100 мартадан кўп уриши - Пульснинг минутига 20 марта уриши 37. Санаторийнинг асосий таркибий қисмларига нималар киради? - Бош шифокор xонаси, қабул бўлими, даволаш бўлими, ошxона - Қабул бўлими, xожатxона, xўжалик бекаси xонаси, шифокорлар xонаси - Қабул бўлими, даволаш бўлими, дориxона, ошxона - Ошxона, муолажа xонаси, қабул бўлими, дориxона, ҳамширалар xонаси 38. ОИВ и нфекциясида асосан қайси ҳужайралар зарарланади? - Эритроцитлар - Лейкоцитлар - Т-лимфоцитлар - Тромбоцитлар 39. Санаторий муолажа ва даволаш хоналарида мукаммал тозалаш ишлари қачон ва ким томонидан ўтказилади? - Ҳар хафтада 1 марта хамшира томонидан - Ҳар ойда 1 марта хамшира томонидан - Ҳар ойда 2 марта санитаркалар томонидан - Ҳар ойда 3 марта ҳамшира томонидан 40. Пульсни ўлчaш учун қулaй бўлгaн aртeрияни кўрсaтинг. - Елкa aртeрияси - Сoн aртeрияси - Чaккa aртeрияси - Билaк aртeрияс - Уйку артерияси

Лаборантлар учун тест саволлари

1. Қўлларни антисептик восита билан зарарсизлантириш қанча вақт давомида олиб борилади? - 15-20 секунд - 50-100 секунд - 40-60 секунд - 10-15 секунд 2. ОИВ инфекциясининг қўзғатувчиси нима? - Рабдовирус - ДНКга эга вирус - Аденовирус - РНКга эга бўлган ретровирус 3. COVID-19 касаллигикандай йўл билан юқади? - Қон оркали - Жинсий йўл билан - Транмиссив - Ҳаво томчи, контакт 4. Эпидемия нима? - Мазкур жойда касалликнинг тарқалиши - Касалликнинг сув орқали тарқалиши - Касалликнинг асоратлари - Касалликнинг анчагина кўпайиши - Касалликнинг бошланиши 5. Гипергликемик комада қон тахлилида нима ошиб кетади? - Лейкоцитоз - Y-хужайралар - Кетон таначалари - Глюкоза 6. Зимницкий синамасини ўтказиш учун сийдик кандай йиғилади? - 6 соатмобайнида - Эрталабки сийдикнинг ўрта порцияси - 10 соат мобайнида - 24 соат мобайнида хар 6 соатда - 24 соат мобайнида хар 3 соатда 7. Коннинг ок кон таначасини белгиланг? - Эритроцит - Лейкоцит - Тромбоцит - Плазма 8. Сийдикдаги оқсил моддасини аниқлашда кўлланиладиган реактив ? - 3 % сирка кислота; - 1 % йоднинг спиртли эритмаси; - 20 % сульфосалицилат кислота; - Ниландер эритмаси; 9. Гормон ишлаб чикарадиган эндокрин безлари ? - Буйрак усти бези, меъда ости бези, ошқозон ости бези, жинсий безлар; - Меъда ости бези, гипофиз, гипоталамус, жинсий безлар; - Меъда ости бези, ошкозон ости бези, жинсий безлар, кулок олди бези; - Қалқонсимон олди бези, қалконсимон , гипофиз; 10. Лейкоцит эритроцитдан неча баравар катта? - 1,5-2 - 3-4 - 5,5-6 - 7-8 11. Биринчи микроскопни кашф этган олим ким эди? - Meчников; - Гамолей; - Левенгук; - Льюпастер; 12. Сийдикнинг физикавий хусусиятлари? - Чўкмаси, Реакцияси, Хиди; - Микдори, Ранги, Тиниқлиги ,Чўкмаси; - Реакцияси, Хиди, Солиштирма оғирлиги; - Миқдори, ранги, тиниқлиги,чўкмаси, реакцияси, ҳиди, солиштирма оғирлиги; 13. Этил спирти ҳисоб-китоби тўғрисидаги буйруқни белгиланг. - №380 (23.09.2009) - №462 ( 26.07.1999) - № 230 (05.07.2010) 14. СОVID -19 инфекциясида ПЗР усулида текширилади - шиллиқ, балғам, қон - нажас, қон, пешоб - шиллиқ, орқамиясуюқлиги, нажас - балғам, кўз ёши, соч толаси 15. Протеинурия нима? - Сийдикда глюкоза аникланиши - Сийдикда оксил аникланиши - Сийдикда кон аникланиши - Нисбий зичлигининг ошиши 16. Эритроцитлар сони қайси модда билан аниқланади? - 3% ли уксус кислотасининг эритмаси; - 0,1 хлорид кислота; - 5 % натрий цитрат эритмаси; - 0,9 % натрий хлорид эритмаси. 17. Биохимик тахлилни ўтказиш учун биоматериал? - Қиндан олинган суртма; - Нажас; - Ошкозон чайинди суви; - Қон зардоби; 18. ЭЧТ ни аниклашда кўлланиладиган реактив? - 3% ли уксус кислотасининг эритмаси; - 0,1 хлорид кислота; - 5 % натрий цитрат эритмаси; - 10 % натрий хлорид эритмаси; 19. Гематурия нима? - Сийдикда глюкоза аникланиши - Сийдикда оксил аникланиши - Сийдикда кон аникланиши - Нисбий зичлигининг ошиши 20. Қайси биологик материалларда ОИВ концетрацияси юқори? - Қон, сўлак, сперма (уруғ суюқлигида) - Қон, сперма, қин ажралмасида - Қон, сперма, қин ажралмасида, сўлак - 1 ва 2 жавоблари тўғри. 21. Конда кислородни коннинг кайси элементи ташийди? - Эритроцит - Лейкоцит - Тромбоцит - Плазма 22. Гемолитик анемияда конда кандай ўзгариш бўлади? - Эритроцитларнинг камайиб кетиши; - Эритроцитларнинг кислород билан бирикмаслиги; - Эритроцитларнинг емрилиши кучаяди; - Эритроцитларнинг сони кўпайиб кетади;

Маърифат ва маънавият бўйича саволлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қачон ва Олий Мажлиснинг қайси сессиясида қабул қилинган? 2. Касаба уюшмасининг мақсад ва вазифалари нималардан иборат? 3. Ўзбекистон Республикасининг касаба уюшмалари тўғрисидаги янги Қонуни қачон қабул қилинган ? 4. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Кодекси қачон тасдиқланган? 5. Ҳамширалар куни қачон нишонланади ва нима учун? 6. Ўзбекистон Республикаси Давлат мадҳияси қачон тасдиқланган ва муаллифлари ким? 7. Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган харакатлар стратегияси тўғрисида нималарни биласиз? 8. Деонтология деганда нимани тушунасиз? 9. Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг янги таҳрири қачон қабул қилинган ? 10. 2021 йил қандай йил деб номланган? 11. Ўзбек тилига Давлат тили мақоми қачон берилган? 12. Касаба уюшма тўғрисида нималарни биласиз? 13. Ўзбекистонда касаба уюшма куни қачон белгиланган? 14. Ўзбекистон Республикаси қачон БМТга аъзо бўлган? 15. Ўзбекистон Республикаси давлат рамзлари ҳақида гапириб беринг. 16. Касаба уюшмаси ташкилотининг асосий принциплари нималардан иборат? 17. Алишер Навоий қачон ва қаерда туғилган ? 18. Захириддин Мухаммад Бобур қачон ва қаерда туғилган? 19. Абу Али ибн Сино қачон ва қаерда туғилган? 20. Амир Темур қачон ва қаерда туғилган? 21. Маърифат тушунчаси. 22. Инсон маънавиятини белгиловчи омиллар. 23. Маънавиятнинг таркибий қисмлари. 24. Миллий ғоя тушунчаси. 25. Ўзбекистон Республика конститутциясида виждон эркинлиги тўғрисида нима дейилади. 26. “Маънавият” сўзининг маноси. 27. Ватан туйғуси нима? 28. Мустақиллик декларацияси қачон қабул қилинган? 29. Миллий ўзини ўзи англаш қандай юз беради ва нималарда кўринади? 30. Республикамизда нечанчи йилдан бери йилларга ном бериб келинади ва биринчи номланган йилнинг номланиши қандай ?